ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายใน โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ ๒๕

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายใน โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดงานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ดาวโหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายใน

1. ประกาศ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด