แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 กองทัพภาคที่ 2

     กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยยึดถือแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( 2559 – 2562 ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ของกองทัพบก เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ ทั้งนี้เพื่อให้กองทัพภาคที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง นำไปเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ และมีเป้าหมายในการดำเนินงานเดียวกัน นอกจากนั้นแล้วแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือของผู้บังคับหน่วยในการควบคุมการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

             ดังนั้น การที่จะทำให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวได้นั้น บุคลากรในกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยขึ้นตรงทุกคน จะต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้จัดทำไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ดาวโหลด

2560

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!