ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จุ ๑๒ คัน (๑ หัวโรง) พร้อมลานพื้นแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ กรมทหารราบที่ ๑๓

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จุ ๑๒ คัน (๑ หัวโรง) พร้อมลานพื้นแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ กรมทหารราบที่ ๑๓

 

            ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จุ ๑๒ คัน (๑ หัวโรง) พร้อมลานพื้นแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ กรมทหารราบที่ ๑๓ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๔๐ รายการ      (หนึ่งร้อยสี่สิบรายการ) ในวงเงิน ๑,๘๓๙,๕๐๗ บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน ) ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

ดาวโหลด ร่างประกาศ
ดาวโหลด ราคากลาง
ดาวโหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

 ประกาศสอบราคา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!