ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกองสรรพาวุธเบากองพลทหารราบที่ ๓

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกองสรรพาวุธเบากองพลทหารราบที่ ๓

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.กอง สพบ.พล.ร.3

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด