ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด