กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 61 สำนักงานพัฒนาระบบราชการ กองทัพภาคที่ 2

ดาวโหลด

กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

กรอบ61

 

แผน61

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube